Smart vedlikehold av oppdrettsanlegg for østers i Middelhavet

  • Tett oppfølging av produksjonen
  • Indikatorer for mikrobiologisk kvalitet
  • Varsling for iverksetting av forebyggende tiltak

Våre løsninger for smart vedlikehold

Med kontinuerlig overvåking av østersoppdrettsanlegg kan man oppdage endringer i miljøet på et tidlig tidspunkt. Smart vedlikehold sikrer dessuten at dataene til enhver tid er pålitelige.

Østersene gjenspeiler vannkvaliteten

Østersproduksjon, her fra Middelhavet, er den viktigste formen for skjelloppdrett i Frankrike. Fransk østersoppdrett er for øvrig ledende i Europa målt i produksjonsmengde, med Crassotrea gigas som den arten det dyrkes mest av. Østersen filtrerer vannet og samler opp de næringsstoffene den trenger for å vokse, og er per definisjon svært følsom for endringer i vannkvaliteten. Faktisk avhenger østersens helse – og kvalitet – ene og alene av om miljøet i vannet rundt den er sunt og friskt. Den gjenspeiler med andre ord vannkvaliteten.

 

Løpende, nøyaktige målinger

Det er altså svært viktig å overvåke vannkvaliteten rundt oppdrettsanlegg for østers – de regelmessige, lovpålagte prøvene er ikke nok. Skal vi forstå dynamikken i miljøet og forutse problemer med oppblomstring av bakterier, må anlegget overvåkes kontinuerlig. Her ser du et oppdrettsanlegg for østers som installerte AquaREAL-løsningen for et års tid siden, og som siden den gang har brukt den til å overvåke temperatur, oppløst oksygen, pH, saltholdighet og turbiditet kontinuerlig.

Prediktivt vedlikehold sikrer pålitelige målinger

Kontinuerlig bruk av utstyret samt begroing av sensorene kan føre til avvik i målingene. Med vårt system for prediktivt vedlikehold kan østersoppdretterne gripe inn på rett tidspunkt og rekalibrere eller rengjøre sensorene før det blir avvik eller synlig begroing. Det sikrer at de til enhver tid kan stole på målingene og ikke risikerer å miste oversikten over vannkvaliteten på grunn av upålitelige data.

Funksjonen for prediktivt vedlikehold melder fra når det er på tide med rekalibrering og rengjøring. Dermed blir det også mye enklere å organisere og planlegge arbeidsoppgavene!

 

Bildeserien nedenfor viser en installasjon i Middelhavet bestående av AquaREAL+ med måleutstyr for følgende parametere: temperatur, oppløst oksygen, pH, saltholdighet og klorofyll.